Arhive etichetă: intreprinderi individuale

Finanțari pentru procesarea produselor agricole prin PNDR 2014-2020

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă prezintă Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”:

Obiectivele specifice ale programului vizează investiţiile individuale şi /sau colective, care conduc la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare; investiţii pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor.

Beneficiari eligibili sunt întreprinderi individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice (societăţi comerciale), inclusiv grupurile de producători.

Sprijinul acordat prin această submăsură, va contribui la:
– înfiinţarea și /sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare
– introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
– aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES
– promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile
– creşterea numărului de locuri de muncă

Cheltuieli eligibile:
– construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
– construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic: colectare – depozitare (materie primă /produse) – sortare – condiționare – procesare – comercializare;
– construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc.;
– pentru respectarea condițiilor de igiena, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;
– investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanții care nu figureaza în Registrul Plantațiilor Viticole cu Declaraţia de producție și/sau cu Declaraţia de stocuri produse vinicole;
– achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
– cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
– cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
Sesiunea de depunere a proiectelor se desfasoara in intervalul 10 iulie – 30 septembrie 2017.

Fondurile alocate în această sesiune pentru subMăsura 4.2 se ridică la 100 de milioane de euro. Dintre acestea, 40 de milioane sunt destinate investițiilor în dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare a produselor agricole și 60 de milioane de euro pentru crearea de noi unități de procesare a produselor agricole.

Pragul minim pentru subMăsura 4.2 este de 15 puncte, iar pragurile de calitate pornesc de la 45 de puncte în perioada 10 – 31 iulie, apoi 30 de puncte în luna august și 15 puncte în luna septembrie.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 2.500.000 euro/proiect.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: razvan.ialomitianu@ccibv.ro; marioara.rusu@ccibv.ro.

Credit foto: Dan STRAUTI

Managementul optim a clienţilor. Metoda PRE-SOLVE, 26 iunie 2017

Camera de Comerț și Industrie Covasna, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, organizează evenimentul „Managementul optim a clienţilor”  prin care se va prezenta metoda PRE-SOLVE:

În cadrul conferinței se va prezenta o metodă simplă bazată pe Excel cu ajutorul căreia veți putea evidenția procesele interne ale firmei de la formularea ofertei până la încasarea contravalorii produsului sau serviciilor livrate.

Obiectivele instrumentului:

 • Facilitează urmărirea optimă a documentelor referitoare la oferte, comenzi, facturi, încasări (și recuperarea debitelor)
 • Fluidizează procesul documentelor interne de la cererea de informații de către client la încasarea sumelor de la acesta.
 • Permite antreprenorilor o evaluare rapidă a portofoliul de clienți și a sumelor de încasat.
 • În acest fel, instrumentul contribuie la îmbunătățirea fluxului de numerar în cadrul companiei.

La finalul conferinţei firmele vor putea obţine gratuit acest instrument.

Metoda a fost dezvoltată în primul rând pentru micii întreprinzători (întreprinderi individuale, asociații familiale, microîntreprinderi).

Prezintă: CSÁSZÁR Miklós, Şef Departament Relaţii Externe, Camera de Comerț și Industrie Covasna

Data evenimentului: luni, 26 iunie 2017, între orele 10:00-11:00
Locul desfășurării: la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov (Brașov, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20).  Înscrieri: la adresa https://goo.gl/forms/Ifx7MABnspH7EqGu2
Informații suplimentare: externe@ccicov.com . Persoană de contact: Császár Miklós.
Termen pentru înscrieri: 23 iunie 2017

Credit foto: Dan  STRAUTI

Modificări privind regimul juridic al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că în Monitorul Oficial al României nr. 828/19 octombrie 2016 a fost publicată Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţii economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, ce va intra în vigoare începând cu data de 17 ianuarie 2017.

Actul normativ reglementează:

 • accesul la activităţile economice din economia naţională astfel cum sunt prevăzute în Codul CAEN;
 • procedura de înregistrare în registrul comerţului, de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.
 • Reglementari privind regimul juridic al persoanelor fizice autorizate

In ceea ce priveste obiectul de activitate al persoanelor fizice autorizate, acestea vor putea avea cel mult cinci clase de activitati prevazute de Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN).

Conform Legii 182/2016, persoanele fizice autorizate vor putea desfasura activitatile pentru care sunt autorizate, singure sau impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii.

O persoana titulara a PFA poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata. In scopul exercitarii activitatii/activitatilor pentru care a fost autorizata, PFA poate stabili relatii contractuale, in conditiile legii, cu orice persoane fizice si juridice, cu alte PFA, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic.

Persoana fizica ce desfasoara activitati economice ca PFA este asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.

 • Reglementari privind regimul juridic al întreprinderilor individuale

Întreprinderile individuale vor putea avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

Potrivit Legii 182/2016, întreprinderile individuale pot angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi pot stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic.

 • Reglementari privind regimul juridic al întreprinderilor familiale

Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula, sub sancţiunea nulităţii, datele de identificare ale membrilor familiei şi ale reprezentantului desemnat din rândul acestora, condiţiile participării, cota procentuală a fiecărui membru la beneficii şi la pierderi, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale, condiţiile de retragere şi data întocmirii.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu deplină şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi familiale, cu întreprinderi individuale sau cu PFA, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni. Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.

În cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a Legii nr.182/ 2016 pentru aprobarea OUG nr.44/ 2008, Persoanele fizice autorizate şi Întreprinderile individuale care vor avea un număr de activităţi ce vor depăşi noile limitări vor fi obligate să-şi modifice obiectul de activitate. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va publica cu 30 de zile înaintea împlinirii termenului prevazut listele cu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va radia, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate în termen de 60 de zile de la publicarea listei.

Facilitati pentru studenti

Potrivit Legii nr.182/ 2016, studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie vor fi scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unei PFA sau a unei II, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de aceste oficii.

Studenţii care vor obţine calitatea de titular PFA sau II trebuie să îndeplinească trei condiţii, şi anume:

 • să urmeze cursurile unei instituţii acreditate de învăţământ superior;
 • să fie cel puţin în al doilea an de studiu şi să fi promovat, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ a senatului instituţiei;
 • să aibă o vârstă sub 30 de ani.

Astfel, la depunerea cererii de înregistrare şi autorizare a funcţionării PFA sau II, studenţii vor trebui sa faca dovada îndeplinirii conditiilor enuntate mai sus.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov.

Credit foto: Dan STRĂUȚI