Arhive etichete: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

Conferinţa de lansare a proiectului „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!”

Inspectoratul Școlar Județean Braşov, în calitate de lider de parteneriat și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Brașov (Partener) implementează începând cu data de 12 ianuarie 2021 proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!, cod MySMIS 135359.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională/O.S.6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive” 

Valoarea totală a proiectului este de 9,434,410.58 lei. 

Data începerii și data finalizării proiectului: 12 ianuarie 2021 – 11 iulie 2023.

Obiectivul general  al proiectului  constă în reducerea fenomenului de abandon școlar la nivelul județului Brașov, prin dezvoltarea unor masuri integrate de susținere a educației tinerilor și adulților care nu au finalizat învațamântul obligatoriu.

Măsurile educaţionale dezvoltate în cadrul proiectului:

 • Dezvoltarea programului A Doua Șansă în comunitațile în care s-a înregistrat abandon școlar, va crea oportunitatea reintegrării în sistemul de educație și finalizării studiilor obligatorii pentru o categorie vulnerabilă de persoane, supusă excluziunii sociale. Participarea la educație și certificarea studiilor, deschid șansa creșterii inserției pe piața muncii și a gradului de ocupare a persoanelor cuprinse în program, atât pe perioada derulării proiectului, cât și după finlizarea acestuia.
 • Dezvoltarea serviciilor de consiliere privind cariera și o creșterea a gradului de conștientizare privind importanța educației în comunitațile vulnerabile vizate de proiect vor aduce o implicarea mai mare a membrilor comunitații în a sprijini copiii și tinerii să frecventeze școala, să fie motivați în a reuși să finalizeze studiile și să se poata integra pe piața muncii.
 • Dezvoltarea unei campanii de conștientizare orientată pe întărirea legăturii școlii cu comunitatea va stimula gradul de responsabilizare a cetățenilor și va crea premisele unei dezvoltări durabile, proces în care fiecare participă, fiecare primește și fiecare oferă.
 • Crearea unui corp profesoral bine pregătit în a proiecta și livra programe educaționale de calitate, va fi o masură cu efecte pe termen lung, generații viitoare de elevi vor putea fi beneficiarii unor activitați adaptate nevoilor lor de dezvoltare, vor avea acces la resurse educaționale de calitate, ce stimulează dezvoltarea de competențe transversale.
 • Baza materială si rețeaua de specialiști vor putea dezvolta pe termen lung programe dedicate susținerii copiilor și tinerilor pentru finalizarea studiilor. O încredere mai mare în școală și în valorile comunității incluzive vor genera pe termen lung o creștere a nivelului de dezvoltare al comunitaților dezavantajate vizate. Atingerea obiectivelor proiectului va duce la creșterea numărului de oameni instruiți, de cetățeni educați, cu șanse mai mari de integrare pe piața muncii. Reușita proiectului, implicit atingerea obiectivelor proiectului, va genera o experiență pozitivă la nivelul comunității, ce va constitui reper în organizarea și dezvoltarea altor inițiative de susținere a educației și de întărirea a rolului școlii în comunitate. 

Rezultatele prevăzute:

 • 515 persoane participante la programe de dezvoltarea competențelor profesionale;
 • 480 persoane care și-au îmbunătățit nivelul de competențe/certificate;
 • 400 cadre didactice participante la schimburi de experiențe didactice de succes;
 • 4 evenimente de tip conferință (ce includ workshop-uri, seminarii, prezentari ale unor experiențe de succes în problematica incluziunii socio-educaționale);
 • 600 de tineri și adulți înscrisi și reintegrati în sistemul de educație (din care 180 de etnie rromă);
 • 430 de tineri și adulți care finalizează programe de tip A Doua Șansă;
 • 600 de tineri/adulți consiliați și sprijiniti pentru orientarea educațională și profesională;
 • 1 studiu privind abandonul școlar;
 • 3 târguri de oferte educaționale și profesionale;
 • 14 evenimente de promovare a educației la orice vârstă. 

Grupul țintă al proiectului vizează 2 categorii distincte, stabilite în strânsa concordanță cu obiectivele și activitățile proiectului, respectiv: tineri/adulți reintegrați în sistemul de educație și personal didactic din învățământul preuniversitar/personal de sprijin. Ca și dimensiune, grupul țintă poate fi descris astfel: 600 de tineri și adulți care au abandonat școala, 515 cadre didactice din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (mediatori școlari, consilieri școlari etc.).

Proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!” oferă, pe de o parte, o şansă de reintegrare în sistemul de educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi, pe de altă parte, o oportunitate pentru personalul din învăţământul preuniversitar de a-şi dezvolta competenţe profesionale în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile grupului ţintă.

Sursa si imagine: comunicat remis La pas prin Brasov

Proiectul ,,Deschidem școala, Deschidem viitorul!”

Inspectoratul Școlar Județean Braşov în calitate de beneficiar, implementează proiectul„Deschidem școala, Deschidem viitorul!”, având ca obiective: reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu, promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i, derularea acestuia realizându-seînperioadaaprilie 2018 – aprilie 2021.

Astfel, prin activitățile A4 din proiect, se realizează dezvoltarea unui program suport pentru educația timpurie, program educațional centrat pe copil – PSET.

Înca din primele luni de implementare, pentru fiecare gradiniță identificată și selectată în proiect, s-au analizat cazurile concrete de risc de părăsire a sistemului de educație, în rândul copiilor înscriși la gradiniță, copii cu frecvență redusă sau problematică.

La nivelul comunităților selectate, mediatorii de sprijin au identificat copii de 2-3 ani, pentru a fi atrași în activități de acomodare cu mediul educațional din gradiniță, au sprijinit familiile acestora în pregătirea demersurilor de înscriere a copiilor în gradiniță, iar cei doi experți educație timpurie, încadrați la fiecare grupă, pentru o individualizare mai eficientă a procesului de intervenție, au organizat în gradinițe, activități ludice și de intercunoaștere, cu copiii și parinții acestora.

Măsurile de intervenție dezvoltate sunt orientate spre creșterea motivației copiilor pentru participare la educație, stimularea abilitaților sociale, reducerea deficitului afectiv și cognitiv al copiilor.

Părinții/tutorii copiilor antepreșcolari și a preșcolarilor aflați în situație de risc, de asemenea, beneficiază de consiliere parentală, în vederea înțelegerii facilităților oferite prin programul suport pentru educație timpurie – PSET.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului, pe întreaga durată de implementare, este de accesibilizare a participării în sistemul de educaţie timpurie, a unui număr de 260 copii, proveniţi din medii sociale dezavantajate.

Programul suport pentru educaţie timpurie – PSET, se implementează în grădiniţele din cinci comunităţi: Apaţa, Buneşti, Homorod, Măieruş şi Ticuşu Vechi, în 7 grupe de câte 20 de preşcolari şi antepreşcolari şi se bucură de o reală apreciere din partea părinţilor şi membrilor comunităţii, ceea ce se reflectă atât din statisticile legate de participarea beneficiarilor cât şi din analiza chestionarelor de satisfacţie completate de părinţii copiilor.

În al doilea an de implementare a proiectului, procentul părinţilor care consider că este un effort să își aducă copilul la grădiniță, a scăzut de la 48,8% la 38,35%. Acest lucru reflect modul în care s-a schimbat în bine percepția părinților în legătură cu importanța grădiniței și cu beneficiile programului suport de educație timpurie.

Aducerea copiilor la grădiniță pentru o activitate despre care au conștientizat că este benefică pentru copiii lor, fie nu este considerată un efort, fie este considerată un efort care merită asumat. Dacă în primul an de proiect 20,1% din copiii eraua duși la program de bunici sau alte rude, în present doar 10,27% dintre părinți mai apelează la această soluție.

Faptul că în al doilea an de implementare există unanimitate din partea părinților în a considera că grădinița are o mare importanță pentru copiii lor, față de un procent de 91,8% în primul an de implementare, este încă o dovadă că programul a devenit relevant în comunități și își îndeplinește obiectivele.

Acesta este şi motivul pentru care, după suspendarea cursurilor şcolare şi, implicit a activităţilor directe cu beneficiarii din proiecte, urmare a instituirii stării de urgență, echipa de proiect a căutat şi găsit soluţii, pentru a continua activităţile din cadrul PSET la distanță, adaptate condiţiilor în care trăiesc familiile beneficiarilor.

Începând cu 18 mai, activităţile din PSET au fost reluate în toate cele 5 comunităţi, cu toate cele 7 grupe, având în vedere importanţa formării abilităților de şcolaritate pentru preşcolari cât şi pentru antepreşcolari. Reluarea activităţilor PSET la distanță, a fost privită cu multă bucurie în comunităţi, din cei 140 de beneficiari, 115 participând la toate activităţile. Experţii educaţionali au pregătit teme săptămânale, au elaborat fişe de lucru atractive, care au ajuns la beneficiari prin intermediul mediatorilor.

Pentru 102 de beneficiari a fost posibilă chiar conectarea online sau whatsapp, iar 35 dintre ei au participat exclusiv prin completarea fişelor de lucru.

Astfel, chiar și în comunitățile dezavantajate, participante în proiectul „Deschidem școala, Deschidem viitorul!”, prin componenta programului suport pentru educație timpurie – PSET, echipa de proiect a Inspectoratului Școlar Județean Braşov, a asigurat egalitate de șanse la educație, la distanță, copiilor din grupul țintă.

Sursa: comunicat remis la pas prin Brasov

Inspectoratul Școlar Județean Brașov – comunicat de presă

Având în vedere că în ultima perioadă s-au înmulțit formele și canalele de transmitere a informațiilor și documentelor între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, unitățile școlare și alte entități publice sau private, pentru a asigura o circulație corectă a acestora și pentru a evita transmiterea de informații false și documente neoficiale, aducem la cunoștință că Inspectoratul Școlar Județean Brașov folosește, în exclusivitate, următoarele canale oficiale de comunicații:

1. Web: Site-ul oficial de web: http://www.isjbrasov.ro.
2. Facebook: Pagina oficială: https://www.facebook.com/isjbrasov
3. Email:
a. Adresa oficială, publică, a Inspectoratului Școlar Județean Brașov este: info@isjbrasov.ro.
b. Adresa utilizată pentru comunicarea cu unitățile școlare este: comunicare@isjbrasov.ro.
c. Adresa utilizată pentru transmiterea petițiilor la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Brașov este: petitii@isjbrasov.ro.
d. Fiecare angajat al Inspectoratului Școlar Județean Brașov deține o adresă oficială de email de forma prenume.nume@isjbrasov.ro. Aceste adrese sunt folosite în comunicarea instituțională specifică postului fiecărui angajat. Adresele de email de serviciu ale angajaților Inspectoratului Școlar Județean Brașov sunt publicate pe pagina de web a instituției, la adresa: http://isjbrasov.ro/index.php/homepage/echipa-isj.
e. Telefon: Numerele de telefon de serviciu utilizate de către angajații Inspectoratului Școlar Județean Brașov sunt publicate pe pagina de web a instituției, la adresa:
http://isjbrasov.ro/index.php/homepage/echipa-isj.

Informațiile și documentele transmise prin canalele oficiale enumerate mai sus respectă regulile de comunicare instituțională, având strictă legătură cu problematica specifică domeniului de activitate.

Orice informații sau documente transmise prin intermediul altor canale sau adrese de comunicații virtuale (email-uri personale, pagini de Facebook personale etc.) sau prin intermediul altor platforme de comunicații nu sunt asumate de către instituția noastră și nu pot reprezenta puncte de vedere oficiale ale Inspectoratului Școlar Județean Brașov.

La școală, de acasă, online

Am petrecut, atât noi cât și elevii noștri, vacanța și Sărbătorile Pascale altfel decât eram obișnuiți sau ne-am fi dorit. De astăzi am revenit ,,în activitate”. Tot de acasă, online.

Activitățile în educație trebuie să continue, cu o mai mare intensitate, până la revenirea treptată la normal. Există o îngrijorare firească, cu precădere în rândul elevilor din clasele terminale (a VIII-a și a XII-a) și a părinților acestora și trebuie să fim conștienți că este necesar să fim pregătiți pentru organizarea și susținerea examenelor naționale.

Pe pagina de front a site-ului de web al IȘJ Brașov, www.isjbrasov.ro este postat un set de resurse de antrenament propus de Ministerul Educației și Cercetării pentru elevii care vor susține aceste examene. Vor urma și altele pe care le vom transmite în timp util profesorilor și elevilor.

Este imperios necesar să ne implicăm atât noi, cadrele didactice, cât și voi dragi elevi și nu în ultimul rând dumneavoastră stimați părinți, în parcurgerea acestora, și nu numai. Echipa Inspectoratului Școlar Județean Brașov este în activitate și vă stă alături pentru a depăși cu bine această perioadă.

Vă dorim mult succes!

„Fish Project – Apa de lângă noi – Oltul”

Clubul Soroptimist International Brașov, membru al organizației Soroptimist International (SI) DANUBE, a anunțat lansarea proiectului „Fish Project – Apa de lângă noi – Oltul”.

Prima activitate s-a desfășurat vineri, 8 noiembrie 2019, în localitatea Hărman, la Școala Gimnazială, unde elevii au primit informații despre importanța apei și a mediului înconjurător, iar împreună cu ei, organizatorii au punctat o vizită la ferma piscicolă de la Podul Olt, urmată de o excursie de-a lungul Râul Olt, un loc potrivit pentru informări despre identificarea și valorificarea resurselor naturale din mediul acvatic. Totodată, copiilor le-au fost prezentate tehnici de preparare a peștelui, în timp ce au ascultat povești și legende despre Olt.

Pe agenda de activități din prima parte a proiectului se află și sesiuni educative despre scriitori români și imaginea Oltului în literatură. În continuare, reprezentanții Centrului de educație pentru dezvoltare durabilă Schubz Râșnov le vor prezenta elevilor informații despre „Calitatea apei în viața noastră”, încurajându-i astfel să prezinte idei creative prin poezie, povești, compuneri sau desene, toate grupate mai apoi în broșura „Cartea Oltului”.

Proiectul se va desfășura pe parcursul a șase luni, în luna aprilie 2020 organizându-se un simpozion în cadrul căruia vor fi premiați micii participanți.

Scopul acestui proiect, inițiat la nivel internațional de Soroptimist International DANUBE, este de conștientizare a importanţei apei, a calităţii acesteia și a protejării mediului înconjurător. Beneficiarii sunt copii de grădiniță și de școală gimnazială, care vor fi astfel familiarizați cu traseul Râului Olt și resursele naturale specifice mediului acvatic (cu precădere peștele).

S-au alăturat proiectului „Fish Project – Apa de lângă noi – Oltul” Inspectoratul Şcolar Judeţean Brașov, Administrația Comunei Hărman, Centrul Educaţional SCHUBZ Râșnov, precum și entitățile economice Doripesco Prod SRL și Restaurantul Cetate din Hărman.

Despre:

Soroptimist International este o organizație nonguvernamentală, înființată în anul 1921 în Statele Unite ale Americii. Menirea ei este de a susține dezvoltarea personală și profesională a fetelor și a femeilor, prin educație și formare profesională, sănătate, antreprenoriat, participare la piața muncii, acces la cultură și contribuție la dezvoltarea durabilă. În România a început activitatea la nivel de Club în anul 1993, iar Uniunea (care are șate cluburi) a fost creată în anul 1999. Clubul din Brașov a fost înființat în anul 1995.

SI DANUBE este o organizație nonformală de cluburi SI de-a lungul Dunării. A fost fondată în iulie 2018 în localitatea Ulm, Germania, când cluburile soroptimiste din țările riverane Dunării au semnat o rezoluție comună și au proclamat o rezoluție pentru o Europă comună și solidară.

Sursa si imagini: comunicat remis La pas prin Brasov

Concursul național „Tinerii dezbat”

În perioada 7 – 9 iunie 2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov organizează etapa judeţeană a olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică “Tinerii Dezbat”.

Concursul național „Tinerii dezbat” a debutat în anul 2010, ca un parteneriat public-privat de succes în promovarea dezbaterilor academice în mediul școlar, într-un format acreditat la nivel internațional.

,,Concursul s-a bucurat de succes în rândul elevilor şi al profesorilor încă de la început, crescând în fiecare an ca dimensiune şi ca număr de participanţi.

Schimbările substanțiale și lecțiile învățate de-a lungul anilor au dus la transformarea competiției, de la concurs național la olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică, cuprinsă în Calendarul Olimpiadelor Naţionale începând cu anul școlar 2016 -2017.

În competiţie sunt înscrise 10 echipe pentru secţiunea avansaţi şi 18 echipe pentru secţiunea începători, din 18 licee şi o şcoală profesională, din Braşov, Făgăraş, Victoria, Săcele, Codlea, Zărneşti şi Râşnov.

Suntem sprijiniţi în organizarea competiţiei de peste 100 de elevi şi studenţi voluntari, coordonaţi de Fundaţia Tineri pentru Tineri – filiala Braşov.

Multumim sponsorilor, SC Orzar Exim SRL, Şcoala Profesională Germană “Kronstadt” Braşov şi Ape Minerale Zizin, pentru sprijinul acordat,” se precizeaza in comunicatul remis La pas prin Brasov.

Competiţia are un caracter public şi se va desfăşura la Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Braşov, după următorul program:

Vineri,  7 iunie 2019 – 9:00 – Deschiderea oficială.

 • 9:45 – 16:45 – Runde preliminare şi semifinale – avansaţi.

Sâmbătă, 8 iunie 2019   – 9:45 – 16:45   – Runde preliminare şi sferturi de finală – începători.

Duminică, 9 iunie 2019 – 9:00 – 10:15 – Semifinale – începători.

 • 10:30 – 11:45 – Finala mica şi finala mare – începători
 • 12:00 – 13:15 – Finala mica şi finala mare – avansaţi
 • 14:00 – Festivitatea de premiere

 

Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală

În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov este gazda unei vizite de mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ „Let’s talk about Syria”, 2018-1-TR01-KA347-057871, implementat în parteneriat cu instituţii din Turcia – İskenderun Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü şi Lituania – Raseiniai Raseiniu r. Girkalnio Pagrindine Mokykla.

Delegaţia partenerilor va fi formată din 5 cadre didactice şi 16 elevi. Din judeţul Braşov, în proiect sunt implicaţi elevi din cinci colegii: Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov, Colegiul Naţional “Dr. Ioan Meşotă” Braşov, Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov, Colegiul Naţional “Unirea” Braşov şi Colegiul de Ştiinţe “Emil Racoviţă” Braşov.

Proiectul se derulează în cadrul Acţiunii Cheie 3 – Sprijin pentru reformarea politicilor. Dialoguri structurate între tineri – şi îşi propune să crească gradul de conştientizare a tinerilor din cele trei regiuni – Braşov, Iskenderun şi Raseiniai  – asupra pericolelor legate de discriminare, intoleranţă şi xenofobie prin acţiuni care să promoveze toleranţa, empatia, egalitatea de şanse şi importanţa educaţiei pentru integrarea tuturor cetăţenilor în societate.

De asemenea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov este partener cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov şi Organizaţia Salvaţi Copiii – Biroul local Braşov, în proiectul „Atenţie! E viaţa ta!”, proiect care îşi propune organizarea de dezbateri lunare cu elevii braşoveni, într-un cadru non-formal, pe teme de actualitate, menite să-i conştientizeze asupra problemelor majore ale societăţii.

În acest context, în perioada 27 – 29 ianuarie 2019, vom organiza ateliere de lucru şi activitaţi nonformale cu elevii participanţi la mobilitate, iar în data de 30 ianuarie 2019 vom marca Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală, prin deschiderea unei expoziţii de desene, ale elevilor turci, cu tema „I’m from Syria, but I’m also human” şi organizarea unor meciuri demonstrative de debate pe tema bullyingului şi cyber-bullyingului.

Aceste evenimente vor sublinia importanţa parteneriatelor instituţionale în promovarea şi dezvoltarea respectului, toleranţei şi atutudinii civice.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Proiectul „Deschidem școala, Deschidem viitorul!”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov (ISJ Braşov), în calitate de beneficiar, implementează, în perioada 25.04.2018 – 24.04.2021, proiectul POCU/74/6/18/106737, „Deschidem școala, Deschidem viitorul!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

La o lună de la începerea activității cu grupul țintă al proiectului (ante/preșcolari, elevi, părinți, cadre didactice), Inspectoratul Școlar al Județului Brașov a realizat analiza primei luni de activitate cu grupul țintă în cele șase unități de învățământ în care se implementează proiectul: Școala Gimnazială Măieruș, Școala Gimnazială Apața, Școala Gimnazială Homorod, Școala Gimnazială Rupea, Școala Gimnazială Ticuș, Școala Gimnazială Bunești.

Obiectivul general  al proiectului  constă în reducerea abandonului şcolar şi a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii la nivelul judeţului Braşov, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susţinere a educaţiei preşcolarilor şi elevilor proveniţi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat şcoala, precum şi prin dezvoltarea unei structuri de management a iniţiativelor similare, pe termen lung.

Activități derulate în prima lună cu grupul țintă:

Dezvoltarea unui program educațional de prevenție pentru elevi – derularea unor activități de tip Școală după Școală și activități suport pentru tranziția de la un ciclu de învățământ la altul. Elevii cuprinși în grupul țintă al proiectului participanți la programul educațional de prevenție, participă la activități de învățare prin joc, concursuri, activități remediale, activități recreative, activități cu conținut video, activități IT.

Până la finalul proiectului, Programul Educațional de Prevenție pentru Elevi are ca rezultate previzionate: 480 de elevi sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul educațional de prevenție, 320 elevi sprijiniți prin programe Școală după Școală”, 160 de elevi sprijiniți pentru trecerea de la un ciclu de învățământ la altul.

Dezvoltarea unui program suport pentru educație timpurie cu ante/preșcolarii. Prin implementarea acestei activități se urmărește creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, prin accesibilizarea participării a 260 copii, proveniți din medii sociale dezavantajate, în sistemul de educație timpurie, prin organizarea unui program educațional suport, centrat pe copil.

Pentru mai multe informații

Date de contact beneficiar:

Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Șirul Gheorghe Dima, nr.4, 500123, Brașov, județul Brașov, tel: +40 (0)268 51 11 11, Fax: +40 (0)268 47 56 67, e-mail: info@isjbrasov.ro

Sursa si imagini: comunicat remis La pas prin Brasov

Proiectul ,,Învață, Dobândește, Dăruiește!”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov (ISJ Braşov), în calitate de beneficiar, implementează, în perioada 25.04.2018 – 24.04.2021, proiectul POCU/74/6/18/106736, „Învaţă, Dobândeşte, Dăruieşte!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

La o lună de la începerea activității cu grupul țintă al proiectului (ante/preșcolari, elevi, părinți, cadre didactice), Inspectoratul Școlar al Județului Brașov a realizat analiza primei luni de activitate cu grupul țintă în cele șase unități de învățământ în care se implementează proiectul: Școala Gimnazială Vulcan, Școala Gimnazială nr.2 Codlea, Școala Gimnazială nr.2 Zărnești, Școala Gimnazială Dumbravița, Școala Gimnazială Hălchiu, Școala Gimnazială Sâmbăta de Sus.

Obiectivul general al proiectului  constă în reducerea abandonului şcolar şi a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii la nivelul judeţului Braşov, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susţinere a educaţiei preşcolarilor şi elevilor proveniţi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat şcoala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.

Activități derulate în prima lună cu grupul țintă:

Dezvoltarea unui program educațional de prevenție pentru elevi – derularea unor activități de tip Școală după Școală și activități suport pentru tranziția de la un ciclu de învățământ la altul. Elevii cuprinși în grupul țintă al proiectului participanți la programul educațional de prevenție, participă la activități de învățare prin joc, concursuri, activități remediale, activități recreative, activități cu conținut video, activități IT.

Până la finalul proiectului, Programul Educațional de Prevenție pentru Elevi are ca rezultate previzionate: 480 de elevi sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul educațional de prevenție, 320 elevi sprijiniți prin programe Școală după Școală”, 160 de elevi sprijiniți pentru trecerea de la un ciclu de învățământ la altul.

Dezvoltarea unui program suport pentru educație timpurie cu ante/preșcolarii. Prin implementarea acestei activități se urmărește creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, prin accesibilizarea participării a 260 copii, proveniți din medii sociale dezavantajate, în sistemul de educație timpurie, prin organizarea unui program educațional suport, centrat pe copil.

Pentru mai multe informații

Date de contact beneficiar:
Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Șirul Gheorghe Dima, nr.4, 500123, Brașov, județul Brașov, tel: +40 (0)268 51 11 11, Fax: +40 (0)268 47 56 67, e-mail: info@isjbrasov.ro

Sursa si imagine: comunicat remis La pas prin Brasov

Proiectul „Deschidem școala, Deschidem viitorul!”

Inspectoratul Școlar Județean Braşov anunță începerea Proiectului „Deschidem școala, Deschidem viitorul!” – Educație şi competenţe, POCU/74/6/18/106737, implementat în perioada 25.04.2018 – 24.04.2021.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 8.551.787,54 din care 7.269.019,41 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general  al proiectului  vizează reducerea abandonului şcolar şi a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii la nivelul judeţului Braşov, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susţinere a educaţiei preşcolarilor şi elevilor proveniţi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat şcoala, precum şi prin dezvoltarea unei structuri de management a iniţiativelor similare, pe termen lung.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. OS.1. Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din judeţul Braşov, care activează în unităţi de învăţământ cu abandon şcolar şi risc de părăsire timpurie a şcolii, în vederea dezvoltării unor servicii educaţionale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor. OS.1. este susţinut de activitatea A2. Formarea corpului de specialişti pentru reducerea abandonului şcolar şi prevenirea părărsirii timpurii a şcolii/PTS, care are ca rezultate previzionate: 2 programe de perfecţionare acreditate (R2), respectiv 240 de persoane care şi-au certificat nivelul de competenţe (R3).
 2. OS.2. Creşterea gradului de participare la educaţie pentru 480 de elevi aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, prin crearea şi derularea unor programe eduaţionale Școala după Școală şi a unor activităţi de sprijinire a tranziţiei de la un ciclu de învăţământ la altul. OS.2. este susţinut de activitatea A3. Dezvoltarea unui Program Educaţional de Prevenţie pentru Elevi/PEPE, care are ca rezultate previzionate: 480 de elevi înscrişi pentru a intra şi a se menţine în programul educaţional de prevenţie (R4), 320 elevi sprijiniţi prin programe ,,Școală după Școală” (R5), 160 de elevi sprijiniţi pentru trecerea de la un ciclu de învăţământ la altul/AST (R6).
 3. OS.3. Accesibilizarea participării a 260 copii, proveniţi din medii sociale dezavantajate, în sistemul de educaţie timpurie, prin dezvoltarea unui program educaţional suport, centrat pe copil. OS.3. este susţinut de activitatea A4.Dezvoltarea unui program suport pentru educaţie timpurie/PSET, având următoarele rezultate previzionate: 260 de copii sprijiniţi pentru a intra şi a se menţine în programul suport de educaţie timpurie/PSET (R7).
 4. OS.4. Reintegrarea în sistemul de învăţământ a 200 de tineri şi adulţi care au abandonat şcoala, prin dezvoltarea programului A doua şansă într-un format flexibil şi adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor. OS.4. este susţinut de activitatea A5.Dezvoltarea programului A doua şansă/ADȘ pentru reducerea abandonului şcolar, având următoarele rezultate previzionate: 200 de persoane înscrise şi reintegrate în sistemul de educaţie (R8), 200 de persoane participante la programul ADȘ (R9).
 5. OS.5. Facilitarea dezvoltării pe termen lung a măsurilor de accesibilizare a educaţiei la orice vârstă, prin crearea unei unităţi de management a proiectelor pentru reducerea şi prevenirea fenomenului de părăsiretimpurie a şcolii la nivelul judeţului Braşov. OS.5. este susţinut de activitatea A6. Dezvoltarea Unităţii de Management a Proiectelor pentru Prevenirea Părăsirii Timpurii a Școlii, având următoarele rezultate previzionate: 1 unitate de management a proiectelor pentru prevenirea PTȘ creată şi active (R10), 1 reţea deschisă de bune practici în educaţie, coordonată de UMP-PPT? (R11), 1 plan judeţean de intervenţie pentru PPT pe termen lung (R12).

Rezultatele așteptate sunt:

 • 2 programe de perfecţionare elaborate
 • 240 de persoane care şi-au certificat nivelul de competenţe
 • 260 cadre didactice participante la programul de perfecţionare;
 • 320 elevi sprijiniţi prin programe ,,Școală după Școală”
 • 480 de elevi sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul educațional de prevenție
 • 160 elevi sprijiniți pentru trecerea de la un ciclu de învățământ la altul
 • 260 de copii sprijiniţi pentru a intra şi a se menţine în programul suport de educaţie timpurie
 • 200 de persoane înscrise şi reintegrate în sistemul de educaţie
 • 200 persoane participante la programul A Doua șansă
 • 1 spaţiu educaţional construit ca şi extindere a locaţiei solicitantului şi dotat cu mobilier şi infrastructură tehnologică;
 • 1 plan judeţean de intervenţie pentru PPTȘ
 • 1 reţea deschisă de bune practici în educaţie, coordonată de UMP-PPTȘ
 • 2 evenimente de diseminare transmise live (1 pentru promovarea rezultatelor pilotate în comunităţile vizate de proiect, 1 pentru promovarea planului de intervenţie judeţean extins pentru următorii 4 ani)

Sursa si imagini: comunicat remis La pas prin Brasov