Arhive etichete: agricole

Finanţări pentru modernizarea exploataţiilor agricole

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă lansarea în perioada 15 decembrie 2016 – 28 februarie 2017 a celei de-a treia sesiuni continue de depunere a cererilor de finanţare pentru Sub-măsura 4.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

În cadrul Sub-măsurii 4.1. Investiţii în exploataţii agricole, vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei, în special cele de dimensiuni medii.

Acțiuni eligibile:

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor;
 • Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
 • Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;
 • Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în înființarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Alocare financiara: 150.000.000 milioane euro, din care 50% pe sectorul vegetal, respectiv 50% pe sectorul zootehnic.

Beneficiari eligibili:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • grupuri de producători si cooperative, care deservesc interesele membrilor;

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 euro – pentru investițiile care conduc la un lanțuri alimentare integrate.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora în cazul tinerilor, proiectelor implementate în zone care se confruntă cu constrângeri naturale/specifice sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.

Pragul minim de selecție a proiectelor este de 25 de puncte. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov.

Video: YouTube

Credit foto: Dan STRĂUȚI