Arhive etichete: Curtea de Arbitraj Comercial

Activitatea Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov pe durata stării de urgență

În scopul prevenirii și răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID19 și pentru buna desfășurare a activității Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov, vă comunicăm următoarele:

Curtea  de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov,   pe perioada stării de urgentă, efectuează  , online,  procedurile arbitrale prevăzute de Regulamentul aplicabil arbitrajului, mai puțin judecarea cauzelor, care se suspendă din cauza situației generate de COVID-19. 

Preschimbarea termenelor de judecată din perioada stării de urgență se realizeaza cu consultarea prealabilă a părților și cu refacerea corespunzătoare a procedurilor de citare.

Curtea de Arbitraj Comercial

Arbitrajul este o modalitate alternativă de soluționare a litigiilor patrimoniale (evaluabile în bani) născute din acte și fapte de comerț.

Litigiile sunt încredințate spre soluționare, potrivit convenției părților, unor arbitri aleși de părți, persoane cărora le revine sarcina de a judeca litigiul și de a pronunța o hotărâre, pe care părțile se obligă să o execute. Inserarea într-un contract comercial a clauzei arbitrale, îndreptățește partea interesată, în cazul apariției unui litigiu, să ceară soluționarea acestuia pe calea ARBITRAJULUI fiind exclusă, astfel, competența instanțelor judecătorești.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează la cererea celor interesați, arbitrajul comercial pentru soluționarea de litigii comerciale interne și internaționale.

Ne dorim ca sănătatea  individuală și colectivă să rămână cel mai important lucru și de aceea, utilizând mijloacele electronice de comunicare (teleconferințe, videoconferințe, transmiterea electronica a documentelor, etc),  arbitrajul este în masură să asigure, chiar și în acest context, rezolvarea  diferendelor, făra a pune în pericol sănatatea participanților.

Informații suplimentare pot fi obținute prin e-mail, la adresa: mihai.livadariu@ccibv.ro, persoana de contact: Mihai LIVADARIU – Asistent Arbitral Sef.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Arbitrajul comercial – o formă rapidă și eficientă de soluționare a litigiilor

Arbitrajul este o jurisdicție alternativă având caracter privat.

În administrarea acestei jurisdicţii, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii. (art. 541 Cod Pr. Civilă).

Arbitrajul se desfășoară în condiții de participare voluntară a părților și implică impunerea de către arbitri a unei soluții. Caracterul voluntar nu trebuie înțeles în sensul că părțile pot evita competența exclusivă a arbitrajului, atunci când au stabilit-o în prealabil printr-o clauză compromisorie sau un compromis arbitral.

Într-un asemenea caz, intervine principiul forței obligatorii prevăzut în art. 1270 Cod Civil: “ Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante“.

Încheierea convenției arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competența instanțelor judecătorești.

Prin arbitrajul comercial se soluționează litigiile patrimoniale născute din acte și fapte de comerț. Nu intră în sfera arbitrajului cauzele care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, relațiile de familie, precum și drepturile asupra cărora părțile nu pot să dispună.

Litigiile sunt încredințate spre soluționare, potrivit convenției părților, unor arbitri aleși de părți, persoane cărora le revine sarcina de a judeca litigiul și de a pronunța o hotărâre, pe care părțile se obligă să o execute.

Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie, părțile angajându-se să o execute de bunăvoie.

Și persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate și activități economice au facultatea de a încheia convenții arbitrale, în afară de cazul în care legea ori actul lor de înființare sau de organizare prevede altfel.

Avantajele Arbitrajului:

– litigiul este judecat de arbitri specializați, imparțiali și independenți aleși de părți,
– dezbaterile litigiului sunt confidențiale nicio persoană străină neputând avea acces la dosar, fără acordul scris al părților,
– cheltuielile arbitrale sunt mai reduse decât cheltuielile de judecată ocazionate de soluționarea litigiului la o instanță de drept comun,
– simplitatea procedurii arbitrale permite o soluționare rapidă și definitivă a litigiului
– părțile pot apela la o procedură de conciliere facultativă, instrument prin care se pot armoniza interesele părților și evita litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor,
– împotriva sentinței arbitrale nu se pot exercita căi de atac cu excepția unei acțiuni în anulare vizând doar motive de nelegalitate și nu de netemeinicitate.

Pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov funcționează Curtea de Arbitraj Comercial, ca instituție permanentă, în conformitate cu art. 616-621 Cod de procedură civilă și art. 4 lit. i din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează la cererea celor interesați, arbitrajul comercial pentru soluționarea de litigii comerciale interne și internaționale, în conformitate cu Regulamentul și Regulile de procedură arbitrală proprii.
În ultimii 10 ani, în cadrul acestei Curți au fost soluționate 730 de cauze.

Lista arbitrilor, Regulamentul și Regulile Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov, precum și clauza compromisorie recomandată de Curtea de Arbiraj Comercial de pe lângă C.C.I. Brașov, a fi inserată în contracte, sunt afișate pe portalul www.ccibv.ro.